Khởi Nghĩa Bà Triệu - Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P3 - Thời Kỳ Bắc Thuộc

Tài Liệu dành cho hướng dẫn viên P3 – Thời Kỳ Bắc Thuộc

|Comments are Off
Thời Bắc Thuộc 1.1 Thời gian tồn tại: Tiếp theo thời sơ sử là thời Bắc thuộc: Các nhà khoa học lịch sử hiện đại đã lấy năm 179 TCN ( năm Triệu Đà- vua Nam Việt đánh thắng An Dương Vương, đô hộ nước ta) là năm mở màn thời kì Bắc thuộc, thay vì năm 111 TCN ( năm Nam Việt bị lật đổ...